Sayfa Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz. (Loading, Please Wait)


Yasal Sorumluluklar

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

Bct İnş. Mim. Müh. Müş. A.Ş.

  • 1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İş bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

  • 2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şarları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari –iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
Şirket, verileri işlerken; hukuk ve dürüstlük kurallarına uyma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amacı aşmama, işlemede sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilkeleri ile hareket etmektedir.

  • 3. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
3. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Şirket tarafından sunulan ve ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilin de Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

  • 4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa ve her halde 30(otuz)gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz :

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halince zararın giderilmesini talep etme,
– Kanun’un 28. Maddesinin 2. Fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olu bu kapsamda;
– Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
– Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
– Kişisel beri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
– Kanun’un 28. Maddesinin 1. Fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
– Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile ferleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafında yürütülen önleyici koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  • 5. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması Şekli
5. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması Şekli

– Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için http://bctmusavirlik.com linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Form”u kullanabileceklerdir
– Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Ali Haydar Feroğlu Sok.No:11 ÇANKAYA/ANKARA adresine iletilmesi, Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik posta ile gönderilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin islenmesi,
– Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırla çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz(30) gün içerisinde cevap vermektedir.Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
– Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte,Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
– Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgi soru yöneltebilir.

  • 6. Nasıl Koruyoruz
6. Nasıl Koruyoruz

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin ulaşamaması ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirket tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması ve korunuyor olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların sınırlarının belirlenmiş olması, çalışanlara bu gönde eğitim verilmiş olması, kişisel verilerin korunması için Şirket içi politikaların yürürlükte olması sağlanmıştır.

  • 7. Veri Sorumlusunun Kimliği
7. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinde sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, BCT İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK AŞ veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Adres : Sancak Mah. Ali Haydar Feroğlu Sok. No:11 Çankaya ANKARA
Tlf. : 444 6 228
E- mail : bct@bctmusavirlik.com
KEP adresi : bct.musavirlik@hs02.kep.tr
Başvuru Formu İçin : TIKLAYINIZ