Sayfa Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz. (Loading, Please Wait)


Hizmetler

BCT Müşavirlik
Dünya standartlarında hizmetler

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.
 • Teknik ve Ekonomik Kontrollük
Teknik ve Ekonomik Kontrollük

Ekonomik binalarda sürdürülebilir bir teknik konsept ön şarttır. Bina tasarımı, cephe ve bina servis ekipmanlarının her zaman binanın ekonomik işletmesi göz önünde bulundurularak disiplinler arası bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Bu amaca ulaşabilmek için, yapılan çizimlerin işlevsellik, kalite ve ekonomik gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmekte ve gerekli görülmesi halinde tasarım ve çizim işlerinin yeniden yapılması sağlanmaktadır.

 • Sürdürülebilir Teknik Tasarım
 • Projelendirmede disiplinler arası planlama
 • Optimizasyon Yönetimi
 • Second Opinion (üçüncü göz) ilkesi

İlk aşama olarak, fikirleriniz ve gereksinimleriniz tasarım şartnameleri olarak adlandırdığımız işlev ve ekonomik gereklilik profilleri haline getirilir. Tasarımcılar bu şartnameler üzerinde çalışır ve tasarım sürecinin çıktıları söz konusu şartname gerekliliklerine uygunluk bakımından mukayese edilir.
Tasarım ve bina hizmet ekipmanı konseptlerinin teknik şartnamelere uygunluğu kontrol edilir, ikisinin arasındaki optimizasyon sağlanır.

 • Uzmanlık ve Deneyimlerimizden faydalanmak
 • Kalite ve Fonksiyonelliği temin etmek
 • İş Takvimi ve Bütçe içinde kalmak
 • Optimize edilmiş tasarımların kendi hesaplarımıza uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Uygulama projelerinin hazırlanması ve ihaleye çağrı aşamalarında, optimize edilen konseptlerin kendi kontrol hesaplamalarımıza uygunluğunu izlemek için İkinci Görüş (Üçüncü Göz) prensibini uygularız, uzmanlığımızı ve farklı projelerden elde etmiş ol-duğumuz deneyimlerimizi kullanırız.

Uygulama safhasında en çok üzerinde durduğumuz husus etkili bir izleme süreciyle özellikle büyük ve karmaşık projeler söz konusu olduğunda teknik proje yönetimi vasıtasıyla kalite ve işlevsellik gerekliliklerinin yerine getirilmesidir.

Tüm bunlar, sağlanacağını düşündüğünüz tüm hizmetlerin Zamanında ve Bütçenize uygun olarak sağlandığından emin olunması anlamına gelmektedir.

Tasarım, ihale ve uygulama safhalarında yürütülen sorun giderme prosedürleri yapı kusurlarının sayısını ve etkisini büyük ölçüde azaltmakta ve böylelikle bir yandan kaliteyi arttırırken diğer yandan da takvime uygunluk ve maliyet açısından da istikrar sağlamaktadır. Böylelikle bir inşaat şantiyesini değil, tamamen işlevsel, ekonomik ve çevre dostu bir binayı işletmeye almış olursunuz.

 • Proje Yapım ve Müşavirlik
Proje Yapım ve Müşavirlik

İnşaat, teknik tesisatlar ve dış mekan tesislerinin kalite gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için tasarım geliştirme safhasının denetimi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda proje müşavirlik hizmetlerimiz,

 • Röleve,
 • Plankote,
 • Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Bahçe Tanzim Peyzaj Projeleri),
 • Detay Projeleri,
 • Altyapı Projeleri (Kanalizasyon, Yağmursuyu, Bahçe Sulama, Drenaj, Çevre Düzenleme Projeleri v.b.),
 • Metraj, Keşif, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, İhale Dosyalarının Hazırlanması,
 • Proje Koordinasyonu,

proje işlerinin içerik olarak, işin teknik özellikleri ve detaylarına, idari ve teknik şartnamelere ve iş programına uygun olarak hazırlanmasını kapsamaktadır.

Röleve Projeleri Kapsamında

 • Vaziyet planındaki tüm blokların durumlarının gösterilmesi,
 • Çizim paftalarının oluşturulması,
 • Vaziyet planında bulunan ve mevcut ihale şartnamesi gereği blokların dışında teshin merkezi, ısı kanalları, doğal gaz hatları, yer altı yangın tankları, yangın söndürme tesisatları, su deposu ve su şebeke hatları kanalizasyon hatlarının durumları,
 • Şehir şebekesinin bağlantıları ve arıtma tesislerinin durumu (yeterli olup olmadığı, çevre şartlarına uygunluğu)
 • Yüzeysel suların, yağmur sularının, yer altı sularının drenajları ve yağmur sularının araziden uzaklaştırma projeleri,
 • Yerleşim birimine giriş çıkış yolları,
 • Araç yollarının otopark durumlarının yaya yollarının konuşlandırılmaları,
 • Yeşil alan peyzaj alanlarının, çocuk oyun parklarının durumları,
 • Bina girişleri tretuvar durumları,
 • Enerji nakil hatları (yer altı – yer üstü),
 • Çevre aydınlatma projeleri,
 • Blok enerji bağlantıları durumları,
 • Arazinin mevcut topografik yapısını, yol, bina giriş kotlar ve mevcut tüm yapıların köşe koordinatları (XYZ) ve tüm arazinin eş yükselti eğrileri ile tüm yapıların durumlarını gösterir röleve ve plankote hazırlanarak, yapılan tüm çalışmalar resim veya video kayıtları ile desteklenmektedir. Bu işlemler yapılırken ilgili idarenin kurum kuruluşları ile ihaleyi yapan Kurum ile tüm yazışmalar zamanında koordine edilerek Proje Koordinasyonu sağlanır.

Mevcut Blokların Rölevesi

 • Bina giriş kotlarının durumu, tüm cephe kaplamalarının (sıva, boya, pencere doğrama içleri, denizlik v.b. diğer kaplamalar) mevcut durumları paftalarda belirtilir.
 • Blokların en boy yükseklikleri, çatı kotlarının durumları, çatı kaplamasının cinsi, çatının (ahşap veya çelik çatı) mevcut durumları paftalarda belirtilir.
 • Bodrum katlarının mevcut durumları (döşeme duvar kaplamaları, pencere kapı pozisyonları),
 • Sığınakların mevcut durumları,
 • Merdiven kovası, duvar, döşeme, tavan kaplamaları, merdiven basamaklarının cinslerinin gösterilmesi,
 • Daire içlerinde odaların tüm duvar – döşeme tavan kaplamaları, pencere kapı durumları, gömme dolap – vestiyer v.b. cins ve ebatlarının gösterilmeleri,
 • WC’ deki tüm kaplamaların cinsleri ve ebatlarının durumları,
 • Bloklardaki mevcut elektrik konumları (kablo, buat, priz, anahtar),
 • Bloklardaki WC – duş – mutfak mahalleri, tüm pissu ve temiz su giderleri,
 • Zayıf akım olarak telefon – TV tesisatlarının röleveleri hazırlanır.
 • Doğalgaz durumları var ise rölevelendirilir.
 • Mutfak dolapları v.b. durumların dizaynları.

Yukarıda belirttiğimiz tüm röleve projeleri proje kapsamında belirtilen ve uygulama projeleri için gerekli olan,

 • Röleve Plankoteler,
 • Röleve Mimari Projeleri,
 • Röleve Mekanik Projeleri,
 • Röleve Elektrik Projeleri,
 • Röleve Altyapı Projeleri,

,projelendirilerek hazırlanır ve İdare onayına sunulur.

Mimari Proje

I. Mimari Uygulama – Detay Projeleri

a. Uygulama Vaziyet Planı

 • Röleveleri çıkartılmış olan plankotelerdeki mevcut duruma göre, ömrünü tamamlamış mahallerin veya imalatların günümüz şartlarına göre değiştirilmesi,
 • En ekonomik teknik çözümleri ile birlikte uygulama projelerinin hazırlanarak İdarece istenilen veya zorunlu olan değişiklikler ve arazinin durumu ile birlikte (yol, otopark ve yeşil alan yürüyüş yolları, istinat ihata duvarları, ısı kanalları, ısı merkezleri, arıtma, kanalizasyon, yağmursuyu, içmesuyu tesisatlarının durumları) plankote üzerine işlenerek uygulama vaziyet planının hazırlanması.

II. Mimari ve Detay Projeleri

Kat planları (Bodrum kat, zemin kat, normal kat, çatı katı) çizilecektir. Tüm cephe görünüşleri kesitler (1/50) ölçekle projelendirilecek ve İdareye sunulacaktır. Ayrıca kullanılacak olan tüm malzemeler keşfe esas olacak şekilde İdarenin istediği doğrultuda projelerde belirtilecektir. Tip kesitlerde bu imalatların durumları gösterilir. Ayrıca detay projeleri kapsamında bloklarda kullanılacak tüm mekanlar ve imalatların sistem detayları tüm mahallere esas olmak üzere projelendirilerek, aşağıdaki detay projeleri hazırlanır:

 • Mutfak tezgâhı ve dolap projeleri ve detayları,
 • Gömme dolap projeleri ve detayları,
 • Vestiyer projeleri ve detayları,
 • Merdiven kovası (merdiven kaplaması, duvardöşemetavan imalatları) projeleri ve detayları,
 • Giriş kapısı – rüzgarlık kapısı projeleri ve detayları,
 • İç kapı kanatları ve kasaları projeleri ve detayları,
 • Pencere detayları,
 • Çatı ve baca Detayları,
 • Demir doğrama ve korkuluk imalatları projeleri ve detayları,
 • Islak mahal detayları,
 • Duvar kaplama detayları,
 • Tavan kaplama detayları,
 • Döşeme kaplama detayları.

Yukarıda belirtilen tüm detay projeler şartnamelere göre keşfe esas olacak şekilde ölçülendirilerek detay ve uygulama projeleri şeklinde hazırlanır.

İnşaat Projesi

Statik projelerin yasa, yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri jeoteknik etüt raporları da göz önüne alınarak uzman inşaat mühendisi proje denetçilerimiz tarafından yapılmakta ve taşıyıcı sistem seçimi, mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluluğu kontrol edilmektedir.

Taşıyıcı Sistem Seçimi

 • Mimari ve statik proje kolon sistemi ile uyumluluğu,
 • Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluluğu,
 • Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluluğu,
 • Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman varlığı,
 • Kullanılan hesap programının, bu tür bir analiz için uygunluğu, hesap verilerinin bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş olduğu,
 • Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygunluğu,
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden birinin seçilmiş olması,
 • Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi çakıştırılmaya çalışılmış olması,
 • Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış olması vb. taşıyıcı sistem seçimine ait detaylar uzman Statik Kontrol Mühendisimiz tarafından kontrol edilir.

Hesapların Sunulması

Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir raporun varlığı ve açıklamaların ikna ediciliği uzman Statik Kontrol Mühendisimiz tarafından kontrol edilir:

 • Sistem seçimi
 • Malzeme seçimi
 • Analiz kabulleri
 • Modelleme kriterleri
 • Standart ve yönetmelikler
 • Katlara ait şematik kalıp planları

Ayrıca Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfasının varlığı, yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varlığı, hesap çıktılarının temel ve üst yapının tümünü içeriyor olması ve hesapların, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir:

 • Döşeme ve merdiven hesabı
 • Statik ve dinamik analiz
 • Kirişlere ait hesap
 • Kolonlara ait hesap
 • Temellere ait hesap
 • İstinat duvarlarına ait hesap
 • Özel elemanlara ait hesap
 • Yapısal Çözümleme, Kesit Hesapları, Çizimler, Temeller, Kat Planları, Kolon ve Perdeler, Merdivenler, Özel Durumlar, Sıkça Karşılaşılan Eksiklikler alt başlıklarındaki tüm teknik kontroller uzman Statik Kontrol Mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Elektrik Altyapı Projesi

Rölevesi hazırlanan elektrik projelerinin günümüz şartlarına göre kullanılacak yeni teknolojilerle hazırlanan kat planları, akım şemaları v.b. projeler kullanılacak malzemeler şartnamelere, keşif ve metraja uygun olacak şekilde (kolon kabloları, sortiler, anahtar prizler, kat panoları, kofra enerji bağlantıları) ölçülendirilip adetlendirilerek uygulama projeleri hazırlanarak İdare onayına sunulur. Ayrıca zayıf akım projeleri, telefon, tv, telekom projeleri hazırlanarak ilgili kurum onayları ile koordineli bir şekilde takip edilerek uygulama projeleri hazırlanır ve İdare onayına sunulur.

Mekanik Tesisat Projesi

Tüm bloklarda müşterek, sıhhi, kalorifer, doğalgaz uygulama projeleri röleve projeleri esas alınarak tüm kat planları akış şemaları kesitleri İdarenin isteği doğrultusunda teknik şartnameler gereği keşif metraj esas olmak kaydıyla projelendirilerek hazırlanır. İlgili kurum ve kuruluşlardan onay alındıktan sonra uygulama projeleri hazırlanarak İdare onayına sunulur.

Altyapı Uygulama Projeleri

Rölevesi hazırlanan altyapı çevre projelerine göre aşağıda belirtilen uygulama projeleri hazırlanır.

 • Teshin merkezinin durumu değişiklikler ve uygulama projesi,
 • Arıtma tesisi,
 • Isı kanalları,
 • Çevre sulama ve yangın tesisatı projeleri,
 • Su deposu uygulama projeleri,
 • Yağmursuyu projeleri,
 • Kanalizasyon projeleri,
 • Yol, otopark projeleri,
 • Peyzaj uygulama projeleri,
 • Elektrik altyapı projeleri (enerji temini, çevre aydınlatma v.b.),
 • Doğalgaz projeleri,
 • Drenaj – İstinat uygulama projeleri,

İlgili İdarelerden izin alınarak keşfe esas uygulama projeleri hazırlanır.

Bu hizmetlerin tümü “Özel İdari ve Teknik Şartname”de belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmektedir. Projelendirme dönemde karşılaşılan herhangi bir kusur tarafımızdan derhal araştırılır, araştırma sonucu İdare’ye sunularak, kusurun derhal giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. Danışman ortaya çıkan kusur, hata, bozukluk veya eksiklikler ile bunların maliyetleri ve giderilme süreleri hakkında detaylı bilgiler içeren raporları hazırlayarak İdare’ye sunar.

Proje Revizyonu

İşin devamı sırasında İdare tarafından istenebilecek her türlü revizyon, ek ve benzeri plan, proje, rapor, hesap vb. hizmetlerin yapılmasını sağlamak ve İdare ile koordinasyon içerisinde istenilen formatta teslim etmek proje müşavirlik hizmetlerimiz kapsamındadır.

 • İnşaat Müşavirlik
İnşaat Müşavirlik

İnşaat Denetim ve Kontrollük Hizmetleri

 • Şantiyede işin yakından takibi için sözleşme ve şartname esaslarına göre şantiye ofislerinin kurulması ve işlevsel olarak hizmet verecek şekilde işletilmesi,
 • Yüklenici’lerin şantiye yerleşim planlarını hazırlamalarının sağlanması ve şantiye tesislerinin kurulması (bunun için Yüklenici şantiyede geçici tesisler ile ilgili bir genel yerleşim planı sunar, Müşavir bu tesislerin saha erişimi, geçici yapılar, tesisler, depolama alanları, hizmet yolları, park alanları ve bunların ilgili fonksiyonlarla bağlantısı açısından uygunluluğunu, kalıcı işlerle birbirlerini mümkün olduğunca etkilememesini kontrol eder),
 • İmalat sahasının plankotesi alınarak, imar durumu ve vaziyet planına göre tüm yerleşimler kontrol edilir,
 • Gerektiğinde malzeme ocaklarının ve hafriyat döküm sahasının tespitlerinin yapılması,
 • İş programına uygun olarak Yüklenici ile koordinasyon içinde iş gücünü koordine etmek, işgücü kapasitesinin verimli şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Yüklenici’nin taahhüt ettiği teknik personelin iş başında bulunmasını sağlamak ve yetersiz elemanların gerektiğinde değişmesini sağlamak,
 • Yüklenici şantiye defterinin düzenlenmesi, takibi ve günlük yapılan imalatların, genel malzemelerin, çalışan işçi ekip ve ekipman durumunun deftere günlük işlenmesini sağlayıp karşılıklı imza altına almak,
 • Şantiyede Yüklenici’den sahada uygulayacağı iş güvenliği ile ilgili programı isteyerek uygulanmasını denetler (Bu konu periyodik toplantılar ve programlar ile işçilerin iş güvenliği konusunda eğitilmelerini kapsamaktadır.) İşçi sağlığı ile ilgili işyeri doktorunun bulunmasını sağlamak.
 • İnşaatın geri dönüşü olmayan kritik aşamalarında (temel aplikasyonu, beton dökümü, vb.) özellikle denetimde çok dikkatli davranarak ve gerekli ölçümleri yaparak hatalı imalatın yapılmamasını sağlamak,
 • Yüklenici imalatta kullanılacak tüm malzemelerin oluru alınır; oluru olmayan malzeme imalata sokulmaz, hakediş ödemeleri yapılamaz ve şantiyeden ivedilikle uzaklaştırılması sağlanır.
 • Uygulama projelerinin imalat başlamadan önce son kontrollerini yapmak ve imalatların projeye, yapı tekniğine ve fen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Aylık hak ediş raporlarını ay boyunca tamamlanan iş kalemlerine göre düzenlemek; İdarenin belirlediği formata ve gerekli tutanak, belge ve resimlerin hakedişlerde bulunmasını sağlamak,
 • Emniyet yönlendirme, bilgi levha ve talimatlarının tüm şantiye içinde aynı standartlarda olmasını ve uygun yerlere konulmasını sağlamak ve bu konuda sürekliliği sağlamak üzere denetimlerde bulunmak,
 • Şantiyede kurulu geçici tesislerinin (yatakhane, yemekhane, vb.) temiz, bakımlı ve hijyenik olmasını sağlamak,
 • Yüklenici’nin işini iş programına göre zamanında ve doğru yürütebilmesi için gerekli makine ve ekipmana sahip olup olmadığını ve bunların kapasitelerinin yeterliliğini kontrol etmek, gerektiğinde Yüklenici’ yi bu konuda uyararak teknik önerilerle bunu sağlamak,
 • Şantiyeye giren ve çıkan malzemelerin kontrolünü yapmak, ihzarat malzemelerinin işin yürütülmesi için gerekli miktarda bulunmasını sağlamak,
 • Makine tesisat ve elektrik tesisatı ile ilgili her türlü testlerin yapımını sağlamak. Gerekli kurum ve kuruluşlardan onayların alınmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde her türlü metraj, ataşman, röleve, tutanak, yeni fiyat analizi vb. dokümanları hazırlamak ve imza altına almak,
 • Teste tabi tüm malzemelerin test sonuçlarını kontrol etmek, arızalı ve bozuk malzemelerin şantiyeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
 • Şantiyede olabilecek her türlü iş kazasını mümkün olan en alt düzeye indirebilmek üzere Yüklenici’lerin iş güvenliği önlemlerini sürekli izlemek ve iş güvenliği konusunda azami titizliği göstermelerini sağlamak,
 • Yüklenici’lerin sözleşmesine göre AltYüklenici kullanmaları durumunda AltYüklenici’lerin de yapım kalitelerini, yapım hızlarını ve verimliliklerini kontrol ederek işin istenilen kalitede elde edilmesi için sorumlu Yüklenici’ lere gerekli uyarılarda bulunarak işi sonuçlandırmak,
 • Özellikle hazır beton konusunda her türlü mix dizaynlarının yapılmasını sağlamak ve betonun istenilen kalitede ve dozda dökümünü sağlamak, numunelerin alımları ve test sonuçlarını kontrol etmek, döküm sonrası yörenin özelliklerine (sıcak, soğuk, don) göre betonun korunmasını (sulanması, katkı malzemesi, vb.) sağlamak,
 • Beton çeliği ile ilgili her türlü testleri yaptırdıktan sonra projesine uygun döşenmesini sağlamak, bozuk çıkan donatı çubuklarının şantiyeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

İnşaat Yapım Aşamasında Sağlanan Hizmetler

 • Devam eden inşaatların durum ve seviye tespitleri idare, teknik elemanları Yüklenici ile birlikte yapılarak imalatlara hız verilmesi, kaliteli ve süresi içerisinde bitirilmesini sağlamak,
 • Yüklenici yer teslimlerini, İdare adına yapmak,
 • Yüklenici iş programlarını ve nakit akış diyagramlarını sözleşmeye ve şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek, İdare’ ye sunmak,
 • Yüklenicinin sözleşmesinde belirtilen şantiyede iş başında olan teknik personelini denetlemek, çalıştırılmasını sağlamak, gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak, her türlü yazışmaları yapmak,
 • Tüm projelere ait bilgi aktarımlarını sağlamak, toplantılar yapmak, tutanaklar düzenlemek, taraflara iletmek, çıkacak her türlü idari, teknik ve hukuki sorunları çözmek için gerekli koordineleri sağlamak,
 • İnşaat, mühendislik, kontrollük hizmetlerini yapmak (sözleşme ile belirtilen inşaatları fen ve sanat kurallarına ve şartnamelere göre denetleme),
 • İnşaat esnasında zorunlu olabilecek değişikliklerin projelere işlenmesini sağlayarak, metraj, röleve, tutanak haline getirilmesini temin etmek, AsBuilt projelerin son duruma göre yapılmasını sağlamak,
 • İmalat sırasında zorunlu olarak değişen imalatların artış ve eksilişler için mukayeseli keşiflerin hazırlattırılmasını sağlamak,
 • As – Built (son yapım) projelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Geçici kabuller ve kabul eksikliklerinin tamamlanması,
 • Kesin hesapların yapılması,
 • Bakım süresi (kusur ve sorumluluk süresi) içerisinde çıkacak şikayet vb. sorunlarla ilgilenmek,
 • Kesin kabul ve kabul eksikliklerinin tamamlanması,
 • Mevcut arazi veya arsada varsa imar planı tadilatlarının yapılmasını sağlamak.

Bu hizmetlerin tümü “ Özel İdari ve Teknik Şartname” de belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür.

Malzeme Onayları

İnşaatta kullanılan malzemelerin resmi inşaat sözleşmesine, fen ve sanat kurallarına ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek Müşavirlik hizmetlerinin her aşamasında özenle takip edilen bir konudur.

İnşaat Yapım Sonrası Müşavirlik Hizmetleri

 • İnşaatlara ait metrekare cetvellerinin hazırlanması.
 • İskan ruhsatlarının alınmasını sağlamak,
 • İlgili harcın ödenmesini takip etmek.
 • Cins tashihi’ nin yapılması,
 • İdare adına kat irtifak tapularının alınmasını sağlamak,
 • Kat mülkiyeti, tapuların alınmasını sağlamak,
 • Vergi ve SSK ilişiksiz belgelerinin alınmasını takip etmek,
 • Bakım – İşletme el kitabının hazırlanması, periyodik bakımların yapılmasını sağlamak,
 • Bakım devresinde her türlü şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Hak sahiplerine konut teslimlerini İdare’nin belirlediği zaman ve saatlerde eksiksiz, kusursuz teslimini sağlamak,
 • İdare’ce inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutların iskan sonrası geçici site yönetimlerinin oluşturulması ve İlgili Kanun ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işletilmesi, İdare’ce belirlenen tarihte seçim yapılarak geçici yönetimin hak ve yükümlülükleri ile her türlü kıymetli belgeler yeni seçilen yöneticilere devir teslim edilmesi, iskan sonrası ortaya çıkabilecek teknik ve idari sorunların çözülmesi,
 • Satış esnasında örnek daireler, maketler üzerinden satışın organizesini yapmak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlara abone, işletme ve kabul işlemlerini kontrol etmek,

,ana başlıkları halinde özetlenebilir.

Müşavir kusur, sorumluluk süresi içerisinde, işlerin kontrolünden, muayenesinden, eksik işlerin tamamlattırılmasından sorumlu olmaya devam eder. Kontrollük hizmetleri, bu dönemde yapılacak işlerin miktarına uygun düzeyde planlanır. Kusur, sorumluluk dönemindeki kontrollük ve muayene hizmetleri, bu dönemde tamamlanması hususunda, üzerinde mutabakat sağlanan işlerin uygun bir şekilde yürütülmesini temin ve herhangi bir imalatta daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve eksikliğin uygun bir şekilde giderilmesi hizmetlerini verme amacına yöneliktir.

Bu dönemde karşılaşılan herhangi bir kusur Müşavir tarafından derhal araştırılır, araştırma sonucu İdare’ye sunulur ve kusurun derhal giderilmesi için gerekli işlemler yapılır. Müşavir ortaya çıkan kusur, hata, bozukluk veya eksiklikler ile bunların maliyetleri ve giderilme süreleri hakkında detaylı bilgiler içeren raporları hazırlayarak İdare’ye sunar. Sorumluluk süresi sonunda Müşavir bu dönemde yapılan tüm işlerle ilgili detaylı bir rapor verir.

Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri

Geçici kabul ve kesin kabul işlemleri için İdare, Müşavir ve Yüklenici arasında koordinasyonu sağlayacaktır.

Geçici ve kesin kabuller, İdare ve Müşavir’ in kabul heyetlerine birlikte katılımları ile yapılır ve kabul evrakları düzenlenir. Geçici kabulde belirlenen eksiklerin tamamlanması Müşavir’ in gözetiminde yapılır.

Geçici kabul tutanağının İdare’ce onaylanmasından sonra, kesin hesaplar Müşavir tarafından incelenerek İdare’nin onayına sunulur. İdare’nin kesin hesapları onaylaması kesin kabul işleminden öncedir.

İdare’ce onaylanmış kesin hesaplara uygun olarak hazırlanacak kesin hak edişler en geç kesin kabul işlemleri ile eş zamanlı olarak İdare’ye teslim edilecektir.

İş Programı (Çalışma Planı)

Sözleşme imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içinde Müşavirlik İş Programı Yüklenici’ lerin yapım sözleşmeleri de göz önünde alınarak İdare’ nin istediği formatta ayrıntılı bir iş programı ve nakit akış diyagramlarını hazırlayarak İdare’ ye sunulacaktır. İdare genel olarak Yüklenici’ ler ile yaptığı sözleşmelerde işin süresini MüşavirLİK hizmetleri süresini “n” gün olarak belirleyerek Müşavir’ in inşaat
sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde süre verilmektedir. İş programında bunlar göz önüne alınacaktır: İş kapsamında müşavirlik hizmetleri,

I. İnşaat sırasındaki müşavirlik hizmetleri,

 • Konut inşaatları,
 • Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi, Okul, Camii, Hastane, Toplum Merkezi, Hizmet Destek Tesisi, Sosyal Tesis) İnşaatları
 • Ada içi altyapı ve çevre düzenleme işleri,
 • Genel altyapı işleri.

II. İnşaat sonrası müşavirlik hizmetleri,

 • Geçici kabul işleri,
 • Kesin hesap işleri,
 • Daire teslim işleri,
 • İskan rapor işleri,
 • Tapu işleri,
 • Kesin kabul işleri,
 • Sitelerin yönetim planları ve devir işleri,

,şeklinde planlanır. Müşavir, organizasyon yapısını bu iş programına göre oluşturur. Müşavir, organizasyon yapısı içerisindeki tüm elemanlarını inşaat sırasındaki müşavirlik hizmetlerinde görevlendirir.

İnşaat sonrası müşavirlik hizmetlerinde ise geçici kabulün yapılması, kesin hesabın yapılması, daire teslimlerinin yapılması, iskan raporları ve tapuların alınması ile kesin kabulün yapılması için gerekli ve yeter sayıda elamanı görevlendirilir.

Organizasyon Yapısı

İşin niteliğine göre İdarenin belirleyeceği sayıda kurulacak olan Kontrol Amirlikleri ve bu Amirliklerin uhdelerinde oluşturulacak teknik eleman kadroları ile projenin organizasyon çalışmaları yürütülür.

Organizasyon yapısı içerisinde, hizmetlerin ağırlıklı bölümü şantiyelerden yönetilmektedir. Bununla birlikte Müşavir aynı zamanda merkez ofisinden de tüm gerekli yönetim desteği, teknik destek ve lojistik destek hizmetlerini sağlar.

Bu hizmetler özellikle proje yönetim desteğinin takibini, sürekli bilgi sağlanmasını ve modern veri işleme iletişim araçlarının teminini içermektedir. Bu birimlerden alınan bu tür destek, şantiye ofis personeline özel ve duruma özel tavsiyelerin sağlanması, gerekli olması halinde duruma özel destek görevlerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi, istenen hallerde uzmanların görevlerinin hazırlanması ve takip edilmesi şeklinde planlanır.

Müşavir’ in organizasyon yapısında, başarılı bir proje uygulaması için gerekli teknik ekip oluşturulmuş, Organizasyon şemasında, görev gurupları, proje yönetimi ile ilgili alt ekiplere ayrılmıştır.

Organizasyon şemasındaki görev dağılımları, projenin uygun olan teknik ve güvenilir yöntemlerle uygulanmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu organizasyon yapısı içinde, proje için tanımlanan Proje Yönetim Programı oluşturulur.

Görevlendirilen sorumlu müdür (proje müdürü), yüksek kaliteli hizmetin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için İdare ve Yüklenici ile Müşavir’ in koordinasyonunu sağlayarak tüm projenin yönetiminden sorumlu olur. Kontrol Amiri her şantiyedeki imalat/işlerden ve bunların sahadaki teknik kontrol elemanları tarafından takibinden ve günlük imalat formlarının tutulmasından ve raporlanmasından sorumludur. İnşaat ile ilgili imalatların işin tekniğine, fen ve sanat kurallarına ve tüm olumlu önerilere uygun olması amacını taşımaktadır. Kalite Kontrol Mühendisi proje kapsamında tüm malzemelerin seçiminin ve işçiliklerin teknik şartnamelere, sözleşmelere, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

Sahadaki imalat/işlerin kontrolü yanında, şantiye ofis çalışmaları ile iş programına uygun olarak işin ilerlemesi ile ilgili günlük, haftalık, aylık ilerleme raporlarının ve diğer raporların hazırlanması, varsa değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması sağlar.

Müşavir’ in organizasyon yapısı; İdare ve Yüklenici ile kendi ekip elemanları arasındaki koordinasyonu sağlayarak, işlerin iş programına uygun yürütülmesinden ve kontrolünün yapılmasının teminini ve yüksek performans standardının yakalanmasını sağlayacak biçimde oluşturulur.

Peyzaj mimarlığı hizmetleri için iş programına uygun şekilde deneyimli peyzaj mimarı görevlendirilerek çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri yapımı yürütülür.

Yönetici ve Teknik Personelin Görev Tanımı

Teknik Destek Hizmetleri, Ankara Merkez proje müdürlüğü büromuzda, kontrollük hizmetleri ise kontrollük amirliklerimiz kanalı ile yürütülür. Gerek teknik destek hizmetleri gerekse kontrollük hizmetlerinde görevlendirilecek personel kendi konularında deneyimli ve üstlenilen görevlere uygun nitelikteki elemanlardan oluşturulmuştur. Proje konusu hizmetlerin yapımında görev alacak personele ait bilgi ve belgeler insan kaynakları ofisinde arşivlenir.

 • Raporlama Teknikleri
Raporlama Teknikleri

Başlangıç Raporu

Müşavir, sözleşmenin imzalanmasını müteakip tüm yapım projesi için bir başlangıç raporu ile birlikte iş programı hazırlayarak İdare’ye sunar.

Haftalık İş İlerleme Raporu

Müşavir iş programı ve nakit akış diyagramına göre haftalık yapılan imalat durumunu İdare’nin istediği formatla, ilerleme yüzdelerini içine alacak şekilde raporlayıp İdare’ye sunar. İş programı ile uyumsuzluklar var ise, işte herhangi bir gecikme söz konusu ise Müşavir firma İdare ve Yüklenici ile birlikte her türlü önlemleri alarak işin zamanında bitirilmesini sağlar.

Aylık İş İlerleme Raporu

Müşavir, her takvim ayında İdare’ye işlerin ilerlemesiyle ilgili, döneme ait gerçekleşen faaliyetler hakkında tüm tablo ve fotoğraflarla desteklenmiş ve İdare’nin kabul edeceği şekilde hazırlanmış aylık iş ilerleme raporu teslim eder. Bu raporda,

 • İşlerin ilerlemesi,
 • İnşaat seviyesi,
 • Fiziki gerçekleşme yüzdesi,
 • İmalatlara başlama tutanakları,
 • Günlük şantiye defteri,
 • Aylık döneme ait tutanaklar,
 • Yüklenici ve idare ile ilgili yazışma örnekleri,
 • Bir sonraki aya ait tahmini ilerleme yüzdeleri,
 • Kullanılacak olan malzemeler özenle teknik uygunluk içeren seçim yapılmasına ilişkin belgeler,
 • İnşaat kalitesi,
 • İşlerin iş programı ile uyumu,
 • Tamamlanan işlerin kapsamı,
 • Varsa işlerde gecikme ve gecikmenin nedenleri ve işlerle ilgili ortaya çıkan diğer sorunların detayları verilerek, bu rapordaki bilgileri doğrulayıcı belgelerle birlikte rapora eklenir.

Raporda, o tarihe kadar programlanan ve fiilen gerçekleştirilen iş kısımları, tüm işlerin yüzdesi olarak belirtilerek, ayrıca bir mali durum raporu da ilave edilir.
Raporda ayrıca test edilen malzeme, teçhizat ve tesis kayıtları, test sonuçlarının nüshaları ile birlikte sunulmaktadır. Test sonuçlarının kötü ve yetersiz çıktığı durumlarda alınan tedbirler belirtilir.
Raporda her işe ait ayrı kimlik bilgileri ile birlikte yapılan imalatların 13 x 18 inşaat fotoğrafları konulur. Raporda ayrıca, şantiyelerdeki kontrol ve yüklenicilere ilişkin idari sorunlar, varsa personel değişiklikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sorun ve gelişmeler ile bunların dışında doğan tüm idari sorunlar da belirtilir.

Üç Aylık Genel İş İlerleme Raporları

Müşavir, işin yapımı esnasında her üç ayda bir Genel iş İlerleme Raporu hazırlayarak İdare’ye sunar. Bu rapor içerisinde aylık ve haftalık raporun içeriğinde olması gereken her türlü detay ve örnek yer alır.

Altı Aylık Dönem Raporları

Tüm aylık raporların kapsamlı bilgilerini içermek ve inşaatlarla ilgili iş ilerleme yüzdeleri, nakit akış diyagramları, her türlü teknik ve idari gelişmeler, tutanaklar, malzeme seçimleri, yükleniciler ve üçüncü şahıslarla ilgili yazışmalar, her türlü idare veya yüklenici ile ilgili toplantı tutanakları, inşaat mahallinde her türlü inşaat aşamasını gösteren fotoğraflar, sözleşme gereği İdare tarafından istenilen her türlü belge ve dokümanlar yer alır.

Yüklenici ve Danışman Hakediş Raporları

Yüklenicilerin aylık iş ilerleme durumları, nakit akışları, iş programına göre aylık yaptıkları imalat yüzdelerine göre hak ediş raporları tanzim edilir.

Haftalık ve Aylık Toplantı Tutanakları Raporları

Toplantılar, sözleşmenin başlaması ile birlikte, İdare ve Müşavir’in yetkili temsilcileri, Yüklenici yetkili temsilcilerinin de katılımı ile İdare’ce ve zaman zaman Müşavir’ in isteği ile belirlenecek periyotlarla toplantılar ve durum değerlendirmesi yaparak, işin gidişine ve çıkan sorunları çözümlemeye dair karar alırlar.
Müşavir’in proje Müdürü Koordinatörlüğü’nde, sözleşme ile ilgili iç hizmet eğitimini Müşavir kendi elemanları ile her ayın belirli günlerinde imalat teknikleri, malzeme seçimi ve kullanımı, inşaat imalatları ilerlemesi, Yüklenici ve İdare elemanları ile ilgili ilişkilerin durumu, bu ve buna benzer sorunlarla ilgili toplantılar düzenler.
Kontrol Amirleri kendi elemanları ve Yüklenici teknik sorumluları ile birlikte inşaat imalatları ve sorunlarla ilgili haftalık toplantılar yaparak sorunların çözüm ve önerilerini sorumlu müdürlere bildirerek, sorumlu müdürde kontrol amirleri ile yaptığı aylık toplantılarda bu sorunların çözüm ve önerilerini sözleşme çerçevesi içerisinde İdare ile paylaşır.

Olağanüstü Durumlarda Teknik Problemlerle İlgili Raporlar

Bunların dışında Müşavir, önemli teknik problemlerle karşılaştığında problemin ne olduğu çözümü için yapılan araştırma ve çalışmaları ile çözüm yöntemi hakkında raporlar hazırlar.

Tamamlama Raporları ve Nihai Rapor

Müşavir iş bitiminde projenin tümüne ilişkin bir tamamlama raporunu İdare’ye teslim eder.
Bu raporda tüm projenin ayrı ayrı birimlerinin tüm aşamalarını gösteren video filmi ve kimlik bilgileri ile birlikte fotoğraf ve dia albümünü sunar.
Bu rapor işin sözleşmeye ilişkin değerlendirmesi, kullanılan malzeme ve teknolojinin değerlendirilmesi, Müşavir’in görüş ve önerilerini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.
Tamamlama raporu, geçici kabul ve bu geçici kabul eksiklikleri ile ilgili bilgiler, büro teslimi, demirbaş eşya teslimleri ile ilgili tutanakları içerecektir.
Nihai Rapor, Kesin Kabul ve Kesin Kabul Eksikliklerini de içerecek şekilde hazırlanan ve İdare’nin görüşleri de dikkate alınarak yapılan değişiklikleri kapsayan “Nihai Rapor” İdare onayına sunulur.

 • Proje Denetimi
Proje Denetimi
 • Proje organizasyonu, dokümantasyon
 • İş takvimi oluşturma ve kontrolü
 • Maliyet planlaması ve kontrolü, finans kaynakları planlaması
 • Kalite planlaması, tasarım/ çizim gereklilikleri

Bağımsız bir proje denetçisi olarak, bizler yatırımcı adına finansör bankaya ve kullanıcıya yapım projesinin:

 • Kabul edilen kalite standartlarına,
 • Kabul edilen iş takvimine,
 • Kararlaştırılan bütçeye

uygun olarak teslim edilmesini ve işletmeye alınmasını sağlarız. Tüm proje iştirakçileri için yapıcı, yetkin ve aktif bir ortak olarak hizmet veririz. İnşaat projelerinin yönetiminde kendi teknik bilgi ve becerimiz (know-how) ile deneyimimizden faydalanırız.

Tasarım ve uygulama sırasında yapılan işlerin kalitesini sürekli inceleyerek ve işin iş programına ve bütçeye uygun olarak yürüyüp yürümediğini izleyerek, hedefteki sapmaları tanımlayabiliyor ve müşteriyle yapılacak müzakereler sonucunda alınacak olur ile uygulanmak üzere etkin karşıt tedbirler öneriyoruz.

 • Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi

Kalite kontrolün tasarım aşamasıyla birlikte başlaması gerekmektedir. Yer gereksi-nimlerinizin tanımlanması ve kalite çerçevesinin belirlenmesi konularında danışana tavsiyelerde bulunuruz. Tasarımcılarla işbirliği içinde amacımız, sadece kendini ispatlamış olması yanında hem ekonomik açıdan makul hem de ekolojik açıdan sağlam inşaat malzemelerinin ve yapım yöntemlerinin kullanılmasını sağlamaktır.

Tasarım dokümanları ve metraj bilgileri kalite gerekliliklerine uygunlukları bakımından tarafımızdan kontrol edilir. Kalite güvence tedbirleri ayrıca inşaat sırasında spot kontrolleri, yapıların kabul işlemlerinin koordine edilmesini ve işverenlerle çalışılması halinde de olası kusurların tespiti için iş denetimlerine katılmayı içerir.

Ayrıntılarıyla, hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

Mekansal Verimlilik

 • İkincil alanların ve tesis alanlarının tasarımında izlenecek ekonomik yakla-şıma ilişkin tavsiye,
 • Öngörülen tasarımın karakteristik mekan değerlerinin kontrolü ve geliştirilebilecek hususlarla ilgili tavsiyeler.

Alan Gereklilikleri Ve Donatım Standartları

 • Alan / mekan gerekliliklerinin tanımlanmasında müşteriye tavsiyelerde bu-lunma,
 • Teknik ve ekonomik bağlamda kalite çerçevesinin oluşturulmasında müşteriye tavsiyelerde bulunma,
 • Müşteri ve tasarım sürecinde yer alan başkalarıyla anlaşma için genel kalite standardının tanımlanması.

Tasarım Geliştirme Aşamasının İzlenmesi

İnşaat, teknik tesisatlar ve dış mekan tesislerinin kalite gerekliliklerine uy-gunluğunu sağlamak için tasarım geliştirme safhasının denetimi (spot kontroller, makullük)

İhale ve Yüklenici Belirleme Safhalarının İzlenmesi

 • İnşaat, teknik tesisatlar ve dış mekan tesislerinin kalite gerekliliklerine uy-gunluğunu sağlamak için metraj cetvelinin kontrolü (spot saha kontrolü, makullük),
 • Özel tekliflerin değerlendirilmesine katılım.

İnşaat Aşaması Spot Kalite Kontrol Saha Denetimi

Şantiye denetimleri, inşaat süresi boyunca ortalama iki haftada bir defa bi-çiminde yapılan ve inşaat sürecine uygun olarak planlanan genel kalite kontrolünü, montaj süreci ise yapılmış malzemelerin ve ürünlerin metraj cetvellerine ve donatı şartnamesine uygunluklarının denetimi için spot kontrollerin yapılmasını içerir. Tespit edilen her türlü uygunsuzluk derhal inşaat yönetimine rapor edilir.

 • Saha Denetimi
Saha Denetimi

BCT Mühendisleri periyodik aralıklarla saha gezileri gerçekleştirerek saha uygulamasının onaylanmış projelere uygunluğunu denetler. Saha denetimi aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Şantiyede bir ofis oluşturmak,
 • Proje inşaat işinin yapım onay ve izinlerini, uygulama çizimlerine, proje şartnamelerine ve genel olarak kabul görmüş teknik kurallara (Standartlara) ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
 • Destek yapıların inşaatını denetlemek,
 • Uygulama denetiminde yer alan uzmanların çalışmasını koordine etmek,
 • Çizimleri yeniden gözden geçirmek (Konsept – Temel – Nihai Çizimler ve Detay Çizimleri)
 • Şantiyede işlerin ifasını kontrol etmek,
 • Yerel makamlardan alınacak olan izinlerin takibini yapmak,
 • Yerel / bölgesel tedarikçileri kontrol etmek, üretim yerlerinde kalite denetimleri gerçekleştirmek,
 • İnşaatta kullanılan malzemelerin Sözleşmeye uygunluğunu denetlemek,
 • Sözleşme bitiş tarihine uygunluk takibi ve kontrolü yapmak suretiyle şantiye denetimi gerçekleştirmek,
 • Hak ediş raporlarını ve ödemelerini denetlemek,
 • İnşaat/ şantiye günlüğü tutmak,
 • Yapım sözleşmesinde verilen şart ve koşullara uygun olarak para cezalarını ve diğer cezaları uygulamak/ uygulatmak,
 • Şantiyede kalite denetimi yapmak, malzeme ve taşeronları denetlemek,
 • Şantiyede İş Güvenliği kontrolleri gerçekleştirmek,
 • İş programı çizelgesi hazırlamak (çubuk grafiği) bu çizelgeye göre işin ilerleyişini takip etmek, hak ediş ödemelerini yapmak için genel merkeze rapor sunmak,
 • Proje tasarım ve proje denetim safhalarının her ikisinde de yer alan diğer uzmanlarla birlikte yapım işlerinin onay ve kabul işlemlerini yapmak; kusurları tespit etmek,
 • Faturaları ve iddiaları kontrol etmek,
 • Maliyet düzenlemelerine uygun olarak maliyet bulma,
 • İlgili kamu kurumlarından resmi onayların alınması için gerekli başvuruları yapmak, onay için gerekli prosedürler konusunda yardımcı olmak,
 • Gerekli dokümantasyon, işletme talimatları ve test sertifikalarının elde edilmesi ve teslimi dahil projenin devir ve teslimi,
 • Garanti süresini listelemek,
 • Kabul muayeneleri sırasında tespit edilen noksanlıklarla ilgili olarak yapılan düzeltici faaliyetleri takip etmek, noksanlıkları tespit etmek amacıyla projenin fiziki muayenesini gerçekleştirmek,
 • Müteahhit şirketlerin hesaplarıyla, sözleşme fiyatlarını ve keşif bedellerini mukayese etmek suretiyle maliyet kontrolü sağlamak,
 • Ödeme takvimi oluşturmak, denetlemek ve güncellemek,
 • Detaylı zaman, maliyet ve kapasite çizelgelerini hazırlamak, denetlemek ve güncellemek,
 • Sorumlu Şantiye Müdürü olarak görev yapmak,
 • Şantiyede İş Güvenliğini sağlamak,
 • İnternet destekli proje iletişim platformu hazırlamak.

Ayrıntılarıyla, aşağıdaki hizmetler sağlanır:

Proje Yapılandırma ve Proje Organizasyonunun Derlenmesi

 • Mevcut projelerin organizasyonuna entegre olmayı da göz önünde bulundurarak yerel gerekliliklerle şantiyeye özel durumları da içerecek biçimde yeterli bir proje organizasyonu tanımlamak,
 • Kuruluş veya organizasyon değişikliklerine ilişkin olası taleplerin görüşülmesi,
 • Kontrol ve kalite güvenceye katılan Sözleşme sahibi İdare üyelerini de içeren bir kontrol ağı oluşturmak,
 • Kontrol ağını proje kontrol sistemine ve orada oluşturulan Yönetim Sistemine adapte etmek,
 • Şantiyedeki alt projeler ve genel proje için proje iştirakçileri listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi
 • Tasarım ve yapımda uygun uygulama modelinin güncellenmesinde İdare’ye destek olmak,
 • Güncelleme sürecinde, yukarıda adı geçen uygulama modelinin (planlama, ihale etme ve yapım işinin ifası) ana ilkelerinin tanımlanmasına iştirak etmek,
 • İşlem tekliflerinin tanımlanma sürecine ve seçilen süreçlere uygun sıra ile iş akış şemalarının oluşturulmasına katılmak (faturalandırma prosedürleri, değişiklik pro-sedürleri)
 • Şantiyedeki bilgi sistematiği (toplantı kuralları, raporlama),
 • Şantiyedeki planlama ve karar verme prosedürlerinin tanımlanması
 • Bir organizasyon el kitabı halinde dokümantasyon hazırlamak, dijital ortama aktarma, Proje İletişim Yönetim Sistemi içersinde online olarak erişilebilmesini sağlamak ve gerekli durumlarda güncellemelerini yapmak.

Genel Koordinasyon ve Denetim

 • Düzenli olarak şantiyede üst düzey koordinasyon/ eş güdüm toplantılarının gerçekleştirilmesi
 • Her biri proje bazında hazırlanmak, görüşmeleri gerçekleştirilmek ve sonuçları yazılı olarak raporlanmak suretiyle genel planlamacıların gözden geçirme faaliyetlerini koordine etmek, ve bu amaçla düzenli olarak şantiye toplantıları yapmak,
 • Güncellenmiş sonuç raporları ve düzenli aylık proje raporları vasıtasıyla düzenli bilgi akışının sağlanması,
 • Oluşturulan planlama ve karar verme prosedürlerinin denetimi,
 • Önceden belirlenmiş süreçlerin ve yapıların uygunluğunun denetlenmesi,

Değişiklik Yönetimi

 • Gerekli dokümanların hazırlanması da dahil olmak üzere yetkin yapılandırma ve değişiklik yönetim araçlarının kullanılması.

Karar Verme Süreci Yönetimi

 • Sözleşme esaslarında kayda geçmiş bir sapma bulunması halinde, bunun en kısa sürede çözüm ve alternatif önerilerinde bulunulacak ve olası tüm sonuçları da ayrıntılı olarak belirtilecek şekilde karar alma mekanizmalarına ibraz edilmek üzere rapor hazırlamak,
 • İlgili karar alma toplantısına iştirak etmek,
 • Sorunlu görevlerin geliştirilmesine katılmak ve sorun giderme aşamalarında çözüm geliştirme süreçlerine müdahil olmak.

Önemli Kararların Belgelendirilmesi

 • Şantiyedeki genel planlamacının çalışma alanında karşılaşılan sorunlara dair ilgili tüm kararların belgelenmesini sağlamak,
 • Tanımlı standartlar ve sözleşmede geliştirilen temel ilkelerdeki sapmaları rapor etmek.
 • Maliyet Kontrol
Maliyet Kontrol

Sözleşme Konusu İşlerin ve Ödemelerin Denetimi, Maliyet Kontrolü

 • Maliyet kontrol programı vasıtasıyla devam etmekte olan kayıtların uygunlu-ğunu denetlemek, sözleşme kapsamında yer alan hizmetlerle sağlanan hiz-metlerin maliyetlerini, ibraz edilen faturalar ile yapılan ödemelerin tutarlarını karşılaştırmak suretiyle denetlemek,
 • Maliyet izlemesi yapmak amacıyla maliyet dokümanlarının günlük olarak güncellenmesi
 • Şantiyede verilen hizmetlerin maliyet tanımlarının yapılması
 • İşverenlerin gereksinimlerindeki değişiklerden kaynaklanan maliyet değişikliklerini takip ve kontrol etmek.
 • Değişkenlerin değerlenmesi
 • Üçüncü tarafların ihtiyaç duyduğu benzer formatta kopyalarını da oluşturmak suretiyle kararlaştırılan tarihlerde aylık olarak kabul edilen formatta maliyet raporları hazırlamak.
 • Maliyet raporları aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:
  • Müşteri adına tasarım ekibi ve projede yer alan diğer tarafların sağlamış oldukları tüm bilgileri takip etmek ve varsa söz konusu bilgilerin onaylı maliyet planı üzerindeki etkisi konusunda görüş bildirmek
  • Sözleşme şartlarına göre düzenlenmesinden önce sağlanan tasarım geliştirme bilgileriyle ilgili maliyet kontrollerinin hazırlanması
  • Proje ekibinin ilgili üyeleriyle birlikte proje bütçesi veya programına etki edebilecek konularda “erken uyarı” tavsiyelerinde bulunmak
  • Talimatlar yayınlamak
  • Yapılan toplantılardan, şantiye ziyaretleri ve yazışmalardan kaynaklanabilecek mali bir boyut taşıyan her türlü husus
  • Mevzuat değişiklikleri
  • Tasarım ve/veya şartname değişikliklerinin maliyet üzerindeki olası etkileri
  • Gecikmelerin, süre uzatımlarının, hızlanma veya engellenmelerin maliyet üzerindeki etkileri,
  • Günlük işlerin, resmileştirilecek olan süre uzatımlarının ve şantiye talimatlarının ve talimat verilmesi halinde, tasarıma göre kayıp ve harcamaların veya hızlanma talebinin maliyet üzerinde olabilecek etkilerini izlemek ve Yüklenici ve taşeronlarını yönetmek
  • İşçilik ve malzeme giderlerindeki dalgalanmaların yeniden değerlendirilmesi
  • Nakit akış düzenlemesi ve sözleşme hak ediş ölçümleri
 • İhale Dokümantasyonu ve Değerlendirme
İhale Dokümantasyonu ve Değerlendirme
 • Müşterinin öncelikleri ve tasarım ekibinin diğer üyelerince sağlanan mevcut bilgileri göz önünde bulundurarak uygun ihale ve sözleşme düzenlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Müşterinin sigorta danışmanlarıyla irtibat kurulması dahil sözleşme kapsamında yer alan sigorta yükümlülükleri konularında tavsiyelerde bulunmak,
 • Sözleşmede yer alması halinde garantilerle/ teminatlarla ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak,
 • Ana şirket garantileri konularında tavsiyelerde bulunmak,
 • Yüklenici ile taşeronlar ve finansör/ müşteri arasında imzalanacak sözleşmelerle birlikte sözleşme kapsamında yer alacak kati teminat mektubu ve diğer teminat konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Tasarım ekibinin diğer üyeleriyle birlikte aşağıdaki hususları kapsayacak biçimde ihale ve sözleşme dokümanlarını hazırlamak:
  • Başkaları tarafından hazırlanmış uygulama şartnameleri dahil tüm şartnamelere dayanan önsözler,
  • Şartnameleri hazırlamak ve uygun biçimde ihale evraklarını tasarlamak, yö-netmek ve hazırlamak,
  • Proje prosedürleri kılavuzu anlaşması
 • Alınan tekliflerdeki aritmetik hesaplamaların doğruluğunu, fiyatlandırma seviyelerini, fiyatlandırma politikalarını, vb kontrol etmek,
 • İhalelerdeki hatalar ve yeterlilikler konusunda görüş bildirmek ve uygun hallerde proje ekibiyle birlikte ilgili konularda müzakere etmek,
 • Gerekmesi hainde alınan teklifin makul bir sözleşme bedeline uyarlanması için gerekli dokümantasyonu hazırlamak,
 • Alınan teklifler ışığında daha önce hazırlanan maliyet tahminini gözden geçirmek, dalgalanmalarla ve nakit akışıyla ilgili tahminleri revize etmek,
 • Diğer taraflarla birlikte tekliflerle ilgili rapor hazırlamak,
 • Niyet mektubu taslağını hazırlamak,
 • İhale sonrası anlaşmalar dahil gerekli sözleşme formlarını hazırlamak; tasarım ekibinin diğer üyelerinden sözleşme çizimlerini almak, Tüm sözleşme dokümanlarının uygun biçimde işaretli suretlerini hazırlamak ve her iki tarafa da sunmak
 • Sözleşme İdaresi ve İnşaat Yönetimi
Sözleşme İdaresi ve İnşaat Yönetimi
 • Müşterinin tercihini dikkate alarak ana inşaat sözleşmesinin/ sözleşmelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak, İhale dokümanlarının hazırlanması ve oluşturulması sırasında danışmanları takip etmek ve biçim ve içeriğin sözleşmeye ve gerekli maliyet katiyet seviyelerine uygun olup olmadığını kontrol etmek,
 • Ana sözleşme/ sözleşmelerle ilişkili olmaları halinde ayrı doğrudan sözleşmeler yapmak suretiyle yürütülecek her türlü işin düzenlemesinin yapılmasında müşteriye görüş bildirmek ve yardımcı olmak,
 • Yüklenicilere zamanında ve müşteri proje yöneticilerinin programına uygun olarak bilgi akışının sağlanması için danışmanları koordine etmek,
 • Danışmanların görevlendirme şart ve koşullarına uygun olarak yeterli denetim yapıp yapmadıklarını ve düzenli olarak şantiye denetimi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kontrol etmek,
 • Değişikliklerin ve talimatların düzenlenip düzenlenmediğini ve doğru biçimde dağıtımının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, Değişikliklerin kabul edilen parametrelere uygun olmasını sağlamak,
 • Yapım sözleşmesi ve programına uygunluk bakımından işlerini yapımını/ inşasını takip etmek,
 • Yüklenicinin veya diğer ilgili tarafın ilgili tüm tasarım izinlerini, inşaat onaylarını ve diğer zaruri ve zorunlu onay ve izinleri alıp almadığını, söz konusu izin ve onayların suretlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 • Çalışma seviyeleri, verimlilik, tesis tahsis ve kullanımı, sert iklim ve diğer iş aksatıcı faktörlerin etkileri ve benzer konular dahil Yüklenicinin ve taşeronlarının faaliyetlerini takip etmek,
 • Gerçek veya olasılık halindeki her türlü gecikme ve maliyet artışını rapor etmek ve söz konusu gecikme veya maliyet artışlarının önüne geçilmesi veya asgari düzeye indirilmesi konularında müşteriye görüş bildirmek,
 • Süre uzatma hususunu değerlendirmek ve uygun belgeleri düzenlemek,
 • Noksanlıkların giderilmesi ve işin tamamlanmasıyla ilgili bildirimlerin doğru biçimde yayınlanmasını sağlamak
 • Tüm noksanlık listelerini koordine etmek ve kusur yükümlülük süresi boyunca ilgili noksanlıkların giderilmesini koordine etmek,
 • Kusur yükümlülük süresi boyunca onarım/ yeniden yapım/ tamir işlerinin ilerleyişini ve noksanlıklarının düzeltilmesini takip etmek,
 • Yüklenicilerinin teminatlarının, tedarikçi ve üreticilerin garantilerinin düzenlenmesini sağlamak
 • Yapı İşletmeye Alma
Yapı İşletmeye Alma

Rehberlik, Denetim ve Kontrollük

 • Müşteri yönetim ekibi için, kullanıcı sunumlarını ve eğitimlerini düzenlemek,
 • İşin tamamlanması üzerine, devir- teslim işlemlerini koordine etmek ve tüm uygun denetim ve muayenelerin yapıldığından emin olmak,
 • Ana Yüklenicinin mekanik ve elektriksel servisleri işletmeye almasını koordine et-mek ve tüm işletmeye alma kayıtlarını tutmak,
 • Müşteri/ temsilcileri/ danışmanları ile irtibat kurmak ve Yüklenicilerin ve danışmanlarının çizimlerini müşterinin proje müdürüne iletilecek olan bakım bilgileri, bakım kılavuzları, test sertifikaları, garantiler, işletme talimatları, “as built/inşa edildiği haliyle” çizimleri ve “as installed/ monte edildiği haliyle” diyagramları hazırlamalarını sağlamak,
 • Muayene ve şahit numuneyle ilgili prosedürleri oluşturmak ve yönetmek,

Planlama ve Programlama

 • Temel faaliyetleri kaydetmek ve kritik tarihleri tanımlamak için bir ana program hazırlamak ve sürdürmek. Yüklenicinin stratejik yöntemleri karşılamak için gerekli detay tasarım bilgilerini hazırlamasında kullanacağı programı doğrulamak ve bütünleştirmek. Gelişmeleri izlemek
 • Başlangıçtan iş bitirmeye kadar tasarım, yapım, planlama, izinler, kullanım hakları ve finans faaliyetlerini kapsayan projenin tüm safhalarında diğerlerinin hazırlayacakları programları koordine etmek
 • Her aşamaya ait yöntemleri ve özel proje çıktılarını tanımlamak
 • Programa uyulup uyulmadığını düzenli olarak takip etmek ve son rapordan itibaren gerçekleştirilen ilerlemeyi ve tasarım faaliyetini özetlemek için raporlar hazırlamak
 • Yasal izinlerin ve üçüncü taraf onaylarının alınması için gerekli başvuruların ana programa uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol etmek
 • Programdaki değişikliklerden müşteriyi haberdar etmek ve alınması gereken uygun tedbir hakkında görüş ve tavsiye bildirmek. Projenin yeniden programa uygun hale getirilmesi için gerekli işlemi başlatmak için yetki almak
 • Tasarım danışmanlarıyla birlikte Yüklenicinin programlarını kontrol etmek; gerek-mesi halinde Yüklenicilerin program tekliflerinin açıklanmasını talep etmek ve bu programları ana programla bütünleştirmek.

Maliyet Kontrolü

 • Değişkenlerin değerlenmesi
 • Üçüncü tarafların ihtiyaç duyduğu benzer formatta kopyalarını da oluşturmak suretiyle kararlaştırılan tarihlerde aylık olarak kabul edilen formatta maliyet raporları hazırlamak.
 • Maliyet raporları aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:
  • Müşteri adına tasarım ekibi ve projede yer alan diğer tarafların sağlamış oldukları tüm bilgileri takip etmek ve varsa söz konusu bilgilerin onaylı maliyet planı üzerindeki etkisi konusunda görüş bildirmek
  • Sözleşme şartlarına göre düzenlenmesinden önce sağlanan tasarım geliştirme bilgileriyle ilgili maliyet kontrollerinin hazırlanması
  • Proje ekibinin ilgili üyeleriyle birlikte proje bütçesi veya programına etki edebilecek konularda “erken uyarı” tavsiyelerinde bulunmak
  • Talimatlar yayınlamak
  • Yapılan toplantılardan, şantiye ziyaretleri ve yazışmalardan kaynaklanabilecek mali bir boyut taşıyan her türlü husus
  • Mevzuat değişiklikleri
  • Tasarım ve/veya şartname değişikliklerinin maliyet üzerindeki olası etkileri
  • Gecikmelerin, süre uzatımlarının, hızlanma veya engellenmelerin maliyet üzerindeki etkileri,
  • Günlük işlerin, resmileştirilecek olan süre uzatımlarının ve şantiye talimatlarının ve talimat verilmesi halinde, tasarıma göre kayıp ve harcamaların veya hızlanma talebinin maliyet üzerinde olabilecek etkilerini izlemek ve Yüklenici ve taşeronlarını yönetmek
  • İşçilik ve malzeme giderlerindeki dalgalanmaların yeniden değerlendirilmesi
  • Nakit akış düzenlemesi ve sözleşme hak ediş ölçümleri

Ara Ödeme

 • Yükleniciye, taşeronlara ve tedarikçilere yapılacak ara ödemeler için aşağıdaki hususları dikkate alarak hak ediş belgeleri hazırlamak:
  • Yapılan iş
  • Değişikler
  • Çalışılan iş günü
  • Şantiyedeki malzemeler
  • Şantiye dışı malzemeler
  • Dalgalanmalar
 • Mimar veya mühendis tarafından talimat verilmesi halinde ziyan ve harcama öde-meleri veya özel olarak kabul edilen özel ödemeler
 • KDV uygulamalarını kontrol etmek ve rapor etmek, uygun hallerde tasarım ve yönetim müdürüyle anlaşmaya varmak